FAQ – Revize

Vítejte v sekci nejčastěji pokládaných otázek (FAQ).

01. Co to je revize elektrických zařízení?

Revizí se rozumí všechna opatření, kterými se ověřuje shoda hotové elektrické instalace s příslušnými požadavky IEC 60364. Revize zahrnuje prohlídku, zkoušení a vypracování revizní zprávy (ČSN 33 2000-6 ed.2).

02. Jaké jsou druhy revizí?

Druhy revizí jsou následující: výchozí, pravidelná a mimořádná.

03. Kdo smí provádět revize?

Revizní činnost zajišťuje revizní technik na základě získaného oprávnění pověřené organizace Technické inspekce České republiky.

04. Kdy potřebuji revizi?

Výchozí revizi potřebujete pokud uvádíte do provozu vyhrazené elektrické zařízení. Např. pokud žádate o přípojení nového bytu či RD do distribuční sítě, pak potřebujete výchozí revizi elektrické instalace. Některé typy objektů a instalací pak mají předepsané lhůty pro pravidelné revize.

05. Co je vyhrazené elektrické zařízení?

Vyhrazené elektrické zařízení je elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií.

06. Jaké podklady musím dodat pro provedení revize?

Podle NV 190/2022 Sb. je pro revizi vyhrazeného elektrického zařízení nutno dodát následující podklady:

Výchozí revize:

 • průvodní, projektovou nebo výkresovou dokumentaci skutečného provedení vyhrazeného elektrického zařízení, technickou zprávu k dokumentaci
 • protokoly o určení vnějších vlivů, pokud nejsou součástí průvodní dokumentace
 • výchozí revize těch částí vyhrazeného elektrického zařízení objektu, provozního souboru (dílčího provozního souboru), jež jsou z něho jako celku připraveny postupně k uvedení do provozu
 • záznamy o prohlídkách a zkouškách provedených na vyhrazeném elektrickém zařízení v průběhu jeho montáže
 • záznamy o provedených opatřeních, prohlídkách a zkouškách provedených v průběhu rekonstrukce vyhrazeného elektrického zařízení, které nemůže být ze závažných společenských, národohospodářských nebo technologických důvodů bez napětí po celou dobu provádění činností, popřípadě stanovisko pověřené organizace nebo znalce
 • výpočet rizik pro zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické elektřiny se začleněním posuzovaného systému ochrany před bleskem a přepětím (dále jen „LPS“) do příslušné třídy LPS podle normových hodnot, technickou zprávu obsahující dokumentaci LPS, popis návrhu včetně technických výkresů, doprovodnou technickou dokumentaci jednotlivých použitých součástí prokazující jejich vhodnost k použití v dané třídě LPS splněním normativních hodnot a podmínky pro údržbu
 • protokoly o kusovém ověřování na zabudované výrobky
 • identifikaci právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, včetně čísla oprávnění, která elektroinstalaci prováděla

Pravidelná nebo mimořádná revize:

 • provozní a projektovou nebo výkresovou dokumentaci vyhrazeného elektrického zařízení a podmínky pro údržbu
 • protokoly o určení vnějších vlivů, pokud nejsou součástí provozní dokumentace
 • záznamy o výsledcích provedených prohlídek a zkoušek a o zjištěných a odstraněných závadách při provozu a údržbě
 • zprávu o předchozí revizi
 • doklady o kontrolách orgánů inspekce práce
 • osvědčení k vyhrazenému elektrickému zařízení I. třídy vydanému pověřenou organizací
 • doklad uvádějící důvody mimořádné revize

Samozřejmě toto je kompletní výčet dokumentů dle NV, které můžou být v některých případech vyžadovány, nicméně je jasné, že na některé případy se nebudou vztahovat všechny tyto požadavky. Je rozdíl jestli se reviduje standartní RD a nebo jestli se reviduje nový průmyslový provoz.

07 Jak probíhá revize?

Revize elektrických zařízení se skládá z prohlídky, zkoušek (měření) a vypracování revizní zprávy, kde je pak stanoveno, jestli stanovené elektrické zařízení odpovídá bezpečnostním požadavkům a je způsobilé provozu.

08. Je probíhá platba za revizi?

Po provedení revize je vystavena faktura. Pokud není domluva jiná, tak po uhrazení fakury dostanete hotovou revizní zprávu.

09. V jakém jazyce probíhá komunikace při revizi?

Při provádění revize s Vámi mohu komunikovat česky, anglicky nebo španělsky.

Zpět